Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, het liefst op een school in de buurt. Die school moet ook de extra ondersteuning kunnen geven die sommige leerlingen nodig hebben. Om dat te realiseren werken schoolbesturen, gemeenten en de betrokken organisaties in de regio Breda samen. Hoe die er samen voor zorgen dat elk kind passend onderwijs krijgt, leest u op deze site.

Er is een powerpointpresentatie beschikbaar over de geschiedenis en ambities van het RSV Breda (PO en VO).  

 De beide samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben een aantal afspraken gemaakt die betrekking hebben op de overgang van leerlingen vanuit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, zoals het gebruik van een uniform adviesformulier en het uitwisselen van leerlinggegevens na aanmelding. De overdracht van leerlinggegevens wordt gefaciliteerd door OSO. De Overstap Service Onderwijs is een techniek die door de overheid ter beschikking gesteld wordt aan het veld om de privacy bij de overdracht van gegevens te borgen. 

Lees alles over de regionale afspraken en OSO op onze speciaal ingerichte pagina.

Deze afspraken zijn in juni 2020 geevalueerd en zullen in het najaar van 2020 eventueel worden vernieuwd en gepubliceerd.

Wanneer er sprake is van een complexe ondersteuningsvraag bij een leerling zullen alle betrokken partijen met elkaar om tafel moeten om te komen tot een integraal arrangement.

Het instrument ‘Arrangeren met het Dialooginstrument’ kan bijdragen aan de wijze waarop een leerling met een (complexe) ondersteuningsvraag snel de hulp en effectieve ondersteuning kan krijgen die hij/zij nodig heeft.

Het instrument ‘Arrangeren met het Dialooginstrument’ helpt school om een professionele en interactieve dialoog met ouder, samenwerkingsverband en jeugdhulp te voeren. Het kind staat daarbij centraal: wat moeten wij samen organiseren om dit kind zich optimaal te laten ontwikkelen?

 

Wetenschappelijk onderzoek naar Hoogsensitiviteit bij kinderen en de effecten daarvan op hun sociale omgeving - en dus ook het onderwijs - verkeert nog in een - voor wetenschappelijke begrippen - vroeg stadium. Pas sinds 1996 wordt er serieus onderzoek naar gedaan. Het RSV Breda eo heeft samenwerking gezocht met de Katholieke Universiteit Leuven om meer zicht te krijgen op hoogsensitiviteit. Prof. Patricia Bijttebier en prof. Karla van Leeuwen van de KU Leuven zijn hier al enkele jaren mee bezig en zijn bereid gevonden hun onderzoek ook in Nederland voort te zetten. In de loop van 2017 is onder leiding van promovenda Sofie Weyn een onderzoek uitgevoerd  onder leerlingen, ouders en leerkrachten in zowel po als vo. 

Vooruitlopend op het onderzoek hield professor Bijttebier op 11 november 2016 een lezing over Hoogsensitiviteit in cultureel centrum De Schakel in Gilze.

Hier vindt u de pdf van de daar gebruikte presentatie.  

Op 4 juni 2018 werden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Daar werd ook een vervolgonderzoek in 2018-2019 aangekondigd.

Het RSV Breda eo werkt samen met het Regionaal Bureau Leerplicht en alle gemeenten om het aantal leerlingen dat niet in staat is volletijds naar school te gaan zo gering mogelijk te houden. Daartoe is er gezamenlijk een zogenoemd Thuiszitterspact afgesloten. Voor de PDF-versie van het pact, klik hier

Varia-wet met betrekking tot afwijking onderwijstijd

Het is per 1 augustus 2018 mogelijk om meer maatwerk in onderwijstijd te bieden voor leerlingen die tijdelijk geen volledig onderwijsprogramma kunnen volgen in het primair en voortgezet en speciaal onderwijs. Het uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat alle kinderen onderwijs volgen. Soms kunnen kinderen echter vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school. Het is dan mogelijk om deze leerlingen een op maat gemaakt onderwijsprogramma aan te bieden door af te wijken van het minimum aantal uren onderwijstijd. Het bevoegd gezag van de school vraagt hiertoe instemming van de inspectie via het Internet Schooldossier. In deze notitie wordt de beleidsmaatregel van de inspectie in het kort uitgelegd en treft u een formulier aan om de aanvraag bij de inspectie te documenteren.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.