Brochure arrangmenten Passend Onderwijs is hier te downloaden: Arrangementen_Passend_Onderwijs.pdf

Kinderen verschillen. Het ene kind leert makkelijk. Een ander kind heeft daar moeite mee. Er zijn verschillen in mogelijkheden, in talent en vaardigheid. Je hebt drukke, beweeglijke, maar ook teruggetrokken, stille kinderen. Je hebt doeners en denkers.

Kortom, elk kind is anders. En al die kinderen zitten samen op school en verdienen een passend onderwijsaanbod. Dat is onderwijs dat past bij de mogelijkheden en de onderwijsbehoeften van het kind. Daar zorgen we samen voor. Scholen, schoolbesturen, gemeenten en organisaties in de regio Breda e.o. werken samen om te zorgen dat elk kind een passend onderwijsaanbod krijgt.

Met veel plezier delen wij met jullie de uitgangspunten van het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023 van het RSV PO 30-03 .

Dit plan is onlangs van harte omarmd door alle besturen uit onze regio, de ondersteuningsplanraad en de wethouders van de drie jeugdregio’s.

Met de titel ‘meer mogelijk maken’ leggen we de komende periode de lat hoog voor onszelf qua ondersteuning voor al onze leerlingen en voor de onderlinge samenwerking.

 

Wat maakt dit ondersteuningsplan bijzonder?

Dit nieuwe ondersteuningsplan vindt zijn basis in de gesprekstafels waarin onderwijsprofessionals en ouders kenbaar hebben gemaakt wat er nodig is om van passend onderwijs op de werkvloer een succes te maken. Hierbij zijn kritische kanttekeningen geplaatst in relatie tot werkdruk, bureaucratie en de beschikbaarheid van middelen. Ook zijn er goede ideeën uitgewisseld over onder andere het versterken van het onderwijs, de samenwerking met voorschoolse voorzieningen en het betrekken van ouders. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft dit vertaald in nieuw beleid, vormgegeven in een ondersteuningsplan dat qua omvang en taal aansluit bij de mensen die dagelijks passend onderwijs in praktijk brengen.

 

Ga hier naar het nieuwe ondersteuningsplan >>

De basisscholen in de regio Breda en omgeving (regio PO-30-03) vormen een samenwerkingsverband: het regionaal samenwerkingsverband Breda en omgeving. Dat zijn niet alleen de scholen in de gemeente Breda, maar ook die in Chaam (deel van de gemeente Alphen-Chaam), Baarle-Nassau, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout en Zundert.

De besturen van de scholen in dit gebied hebben afgesproken samen ervoor te zorgen dat alle kinderen in de regio de juiste onderwijskansen krijgen.

 

Meer weten? Lees het ondersteuningsplan in de documentenbibliotheek, of meer specifiek het onderdeel Passend Onderwijs- missie en visie op deze website

Tijdens de bestuursvergadering van januari 2017 is de koers voor de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband vastgesteld. Een en ander is gedocumenteerd in een aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018. Het bestuur heeft beleidsvoornemens geformuleerd ten aanzien van de volgende thema’s, te weten:
1. Versterking van de interbestuurlijke samenwerking
2. Eenduidige allocatie van de middelen
3. Verfijning van het ondersteunings-continuüm
4. Afstemming op de taken van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen ( CTLV)
5. Doorontwikkeling van de ondersteuningsorganisatie
6. Verantwoording van de inzet van de ondersteuningsmiddelen en kwaliteitsbeleid
7. Maatwerk op sub-regionaal niveau ter versterking van het dekkend netwerk.
Voor hen die graag snel kennis willen nemen van deze koers is een samenvatting gemaakt van de aanvulling op het ondersteuningsplan.  Klik hier

 

Dit beleid is gepresenteerd aan directies en IB-ers binnen de sub-regio's . Klik hier voor de Power Point presentatie.

Het OPDC Flowkids is een orthopedagogisch didactisch centrum waar (dag) begeleiding jeugdhulp en onderwijs wordt geboden aan hoogsensitieve kinderen. De voorziening  is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs, het RSV Breda PO, en de jeugdhulpvoorziening Flowkids. De activiteiten vinden plaats op een kleinschalige natuurlocatie in de omgeving van Dorst.

Hier vindt u de Brochure_Hoogsensitief_print 2.pdf

De  voorziening is bedoeld voor hoogsensitieve kinderen in de leeftijd tussen 6 en 18 jaar die door overprikkeling overbelast zijn geraakt in het reguliere onderwijs. Het OPDC Flowkids richt zich hierbij op kinderen met naar binnen gerichte gedragsproblemen, internaliserend gedrag.

Hoogsensitieve kinderen verwerken  de informatie die binnenkomt op een andere manier. Ze verwerken prikkels diepgaander, waardoor ze de wereld om hen heen op een fundamenteel andere, intensere, manier ervaren. Het gevolg is dat zij kwetsbaarder zijn voor overprikkeling en emotionaliteit. Deze diepgaande verwerking brengt ook positieve aspecten met zich mee onder andere op het gebied van inleven en samenwerken.

Hoogsensitieve kinderen  hebben meer tijd en rust nodig om prikkels te verwerken en ervan te herstellen. Als gevolg van overprikkeling ontstaat  hevige vermoeidheid,  wat kan leiden tot  angst-, drift- en huilbuien die vrijwel altijd als eerste naar buiten komen in de veilige thuisomgeving.
Op school laten deze kinderen (nog) sociaal wenselijk gedrag zien, waardoor de leerkracht hen vaak niet (h)erkent. Als de  burn-out of depressieve klachten echter tijdig herkend worden, kunnen externaliserende, naar buiten gerichte, gedragsproblemen, zwaardere vormen van jeugdhulp, speciaal onderwijs en medicatie in de meeste gevallen worden voorkomen. Het OPDC is daarom actief op zowel het terrein van de preventie als op herstel na uitval.

Hoogsensitieve kinderen die overbelast raken in het regulier onderwijs kunnen hier  tijdelijk  op adem komen. Hier leren zij  om dichtbij zichzelf te blijven en om te gaan met hun hoogsensitiviteit. Het doel is in principe een  geheel of gedeeltelijke re-i ntegratie in het (regulier) onderwijs. Het OPDC Flowkids kan bij herstel, na uitval op school,  flexibel worden ingezet, afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van het kind, ouders en school. De inzet kan variëren van,  van één tot vier (balans)dagen per week. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot begeleiding van ouders in het leren omgaan met hoogsensitiviteit en ondersteuning van de school om terugkeer in het reguliere onderwijs te bevorderen.

Het OPDC Flowkids biedt: preventie en voorlichting in het regulier onderwijs. Dit betekent concreet:
• (dag)Begeleiding en  onderwijs aan  overbelaste hoogsensitieve e kinderen
• Begeleiding van ouders  in het  omgaan  met hoogsensitieve kinderen
• Begeleiding bij de re-integratie in het reguliere onderwijs


Tijdens de (dag)begeleiding  biedt het OPDC Flowkids aan hoogsensitieve kinderen de ruimte om de hoeveelheid informatie en prikkels zelf te reguleren. Dat doet ze door het welzijn van de kinderen centraal te stellen en leren zonder druk of dwang mogelijk te maken op een kleinschalige natuurlocatie. OPDC Flowkids werkt aan passend onderwijs voor hoogsensitieve kinderen. Dit betekent dat:
• De kinderen  tot rust komen en hun welbevinden herstellen
• De kinderen leren hun grenzen te kennen en deze  durven  te aan te geven (zowel in de gezinssituatie als in de onderwijssituatie)
• De onderwijsbelasting wordt afgestemd op de belastbaarheid van de kinderen.
• Het  welbevinden in de onderwijssituatie duurzaam  wordt  hersteld

Hoogsensitieve kinderen met internaliserende, naar binnen gerichte, gedragsproblemen op school uit de jeugdhulpregio’s West Brabant Oost en  West kunnen bij het OPDC Flowkids terecht voor individuele en/of groepsbegeleiding. Deelname bij het OPDC Flowkids kan alleen op basis van een verwijzing door een huisarts of jeugdprofessional. Tijdens de eerste weken wordt in samenwerking met de school een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld, dat gericht is op re-integratie.in het reguliere onderwijs.
Duur en intensiteit (aantal sessies/dagdelen) worden in onderling overleg bepaald.
OPDC Flowkids biedt geen behandeling en begeleiding voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen op school of psychische/psychiatrische problematiek.

Kinderen worden alleen geplaatst nadat een intake heeft plaatsgevonden met de ouders en overleg is geweest met de intern begeleider van de school en de leerkracht. De termijn van plaatsing is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden en de noodzakelijk duur en intensiteit van begeleiding.
Aanvullende vragen of plaatsingsverzoek?
Bij aanvullende vragen of plaatsing kunt u contact opnemen met Mirjam van Diemen MSc. - Telefoon: 06 - 526 889 79

 

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.