a.

Inleiding:

Het samenwerkingsverband is verdeeld in drie sub-regio’s: Oosterhout, Etten- Leur en Breda. De regio's zijn gepositioneerd rondom de lokale scholen voor speciaal basisonderwijs. Op basis van eenheid van beleid kan binnen de sub-regio het beste worden bepaald hoe, met oog voor lokale verschillen, voor zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij een passend onderwijsaanbod kan worden ingericht.

Vanaf oktober 2014 is de Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) ingericht. Deze commissie heeft de wettelijke taak om Toelaatbaarheidsverklaringen af te geven. Naast deze wettelijke taak is CTLV ook belast met de afgifte van arrangementsverklaringen in de zware ondersteuning. De verantwoordelijkheid voor de toekenning van arrangementen in de lichte ondersteuning ligt bij het afzonderlijke schoolbestuur.

Iedere sub-regio heeft zijn eigen CTLV met zijn eigen vertegenwoordigers namens het speciaal basisonderwijs en het reguliere basisonderwijs. In alle commissies zijn de onafhankelijk voorzitter en de deskundige van de CTLV dezelfde personen. Door deze constructie is er enerzijds eenheid van beleid en anderzijds de mogelijkheid om rekening te houden met lokale verschillen.

In september 2018 is door de commissie een ouderbrochure uitgebracht: zie Ouderbrochure_september_2018.pdf en in de documentenbibliotheek.

Hier kunt u het jaarverslag CTLV schooljaar 2016 - 2017: Jaarverslag_2016-2017_verkort_definitief.pdf

b.

Vergaderdata 2019/2020 + termijn voor inleveren

Vergaderschema schooljaar 2019/2020

De dossiers dienen twee weken voor de vergadering (zie schema) compleet aangeleverd te zijn.

Dossiers die vóór 1 mei 2020 compleet aangeleverd worden, hebben de garantie om voor het nieuwe schooljaar behandeld te worden.

Bij dossiers die na 1 mei 2020 compleet aangeleverd worden, kunnen wij deze garantie niet geven.

c.

Downloads

Arrangementen:

> brochure Arrangementen Passend Onderwijs

> arrangement SBO na TLV bij plaatsingsproblematiek

Aanvraagformulier:

> aanvraagformulier_arrangementen_1-1-20.doc

> aanvraag_verlenging_arrangement_op_basis_van_overeenstemming

> aanvraagformulier_beschikking_SO_SBO_1-1-20.doc

> aanvraagformulier_verlenging_TLV_SO_SBO_1-1-20.doc

> aanvraagformulier TSO

Onderbouwing:

> FAQ_onderbouwing_aanvraag.pdf

> onderbouwing_aanvraag_OA_jan_2020.docx

> onderbouwing_aanvraag_TLV_SBO-SO_jan_2020.docx

> onderbouwing_aanvraag__VERLENGING_TLV_SO_SBO_jan_2020.docx

> onderbouwing groepsarrangement

> onderbouwing_Schoolarrangement

Handleiding:

> handleiding_aanvraag_parnassys_2019.docx

> handleiding_aanvraag_ESIS_2019.docx

Symbiose-overeenkomst:

> Symbiose-overeenkomst_kortdurend_verblijf_SO.pdf

> Symbiose-overeenkomst_observatieplaats_SOSBO.pdf

> Symbiose-overeenkomst_proefplaatsing_BAO.pdf

> Symbiose-overeenkomst_tijdelijke_plaatsing_HB.pdf

Overig:

> handout_Presentatie__GD_2019.pdf

> Tabellen leerroutes_januari_2018_tot_groep_7.pdf_

> Tabellen leerroutes

> ontwikkelingslijnen_DMT_2018.pdf

> Handreiking_ondersteuningsstructuur_RSV_BREDA_PO.pdf 

> Ouderbrochure

> Checklist inclusief onderwijs

d.

Documenten bij aanvraag

Aanvragen bij de CTLV gebeuren aan de hand van het groeidocument. Daarnaast wordt altijd het aanvraagformulier ingevuld. Binnen het samenwerkingsband Breda wordt gewerkt met een eigen groeidocument. Het groeidocument is ontwikkeld ter ondersteuning van het handelingsgericht werken in de school. Het is modulair van opbouw. Dit wil zeggen dat de modules die op dat moment van toepassing zijn worden ingevuld. Wanneer besloten wordt tot aanmelding bij de CTLV voor een aanvraag zware ondersteuning, dan wel een TLV, worden tevens de laatste modules ingevuld.

Wanneer gekozen wordt voor de aanvraag van een ondersteuningsarrangement of een toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband, moeten deskundigen van de betreffende so-clusters of het sbo betrokken geweest zijn in het voortraject en de aanvraag mede onderbouwen en ondertekenen.  Daarnaast moet ook de orthopedagoog van de eigen basisschool door middel van argumentatie en ondertekening de betrokkenheid tot uitdrukking brengen.

e.

Hoe vraag je aan: Tommy

De aanvragen lopen via Tommy, het digitale systeem van het RSV Breda. Zie de website www.tommy.rsvbreda.nl

> handleiding Tommy

> handleiding forecast in Tommy

 

f.

Good practice

Hier vindt u een aantal goede voorbeelden uit de praktijk. Deze kunt u gebruiken als ondersteuning bij het invullen van het groeidocument.

De voorbeelden dienen als illustratie van een goed voortraject en een juiste documentatie en omschrijving. Een groeidocument is echter altijd leerling-specifiek.

Voorbeelden toevoegen

g.

Oudertevredenheid

Vanaf augustus 2016 bevraagt het RSV Breda de ouders/verzorgers van kinderen waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring of een arrangement is aangevraagd op hun tevredenheid zowel wat betreft de samenwerking met de school als het proces bij de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen. Deze vragenlijst wordt web based aangereikt.

h.

Wat kun je aanvragen bij de CTLV?

Wat kun je aanvragen bij de CTLV?

De commissie heeft de wettelijke taak om Toelaatbaarheidsverklaringen af te geven voor leerlingen die in aanmerking komen voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Wat betreft het speciaal onderwijs gaat het alleen over plaatsing op scholen voor zeer moeilijk lerende, langdurig zieke, lichamelijk gehandicapte en meervoudig gehandicapte leerlingen (so cluster 3) en leerlingen met gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen (so cluster 4).

Naast deze wettelijke taak is CTLV ook belast met de afgifte van arrangementen. Zie de brochure 'Arrangementen Passend Onderwijs'. Aanvragen van een toelaatbaarheids- of een arrangementsverklaring worden gedaan door de school waar de leerling is aangemeld of geplaatst en onderbouwd aan de hand van het groeidocument.

De verantwoordelijkheid voor de toekenning van arrangementen in de lichte ondersteuning ligt bij het afzonderlijke schoolbestuur.

   

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.