a. Inleiding

Tot 31-12-2021 wordt er gesproken over EED en vanaf 01-01-2022 wordt er gesproken over ED. Wanneer de informatie over EED en ED gelijk is zal dit aangegeven worden door E(E)D.

Vanaf 1 januari 2015 is de bekostiging en uitvoering van beleid met betrekking tot ernstige enkelvoudige dyslexie onderdeel geworden van de Jeugdzorg Wet en daarmee tot het beleid jeugdzorg bij de afzonderlijke gemeenten. De samenwerkende gemeenten binnen het RSV Breda PO 30-03 hebben de afspraak gemaakt dat de poortwachter de aanvragen voor vergoede diagnostiek in het kader van E(E)D beoordeelt.

Is er een reëel vermoeden van ED, dan stuurt de poortwachter een positief advies aan de ouders/verzorgers en de school. Hiermee kunnen de ouders/verzorgers bij de gemeente een beschikking aanvragen voor vergoede diagnostiek. Met deze beschikking kan een gecontracteerde zorgaanbieder de leerling vervolgens onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt of er daadwerkelijk sprake is van ernstige dyslexie en of de leerling in aanmerking komt voor vergoede behandeling.
Met ingang van 1 januari 2022 gaat er e.e.a. veranderen aan de vergoedingsregeling dyslexie, dan wordt het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) ingevoerd. Het RSV Breda volgt de richtlijnen van Dyslexie Centraal. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2022 de nieuwe versie (3.0) van de Leidraad gehanteerd wordt. Tot en met december 2021 wordt nog gebruik gemaakt van de huidige Leidraad versie 2.0. Over de veranderingen in de vergoedingsregeling hebben Dyslexie Centraal en het NKD toelichtende brieven opgesteld. Leidraad 2.0 en 3.0 zijn te vinden via deze link. In deze Leidraad (in zowel versie 2.0 als 3.0) wordt toegelicht hoe doorverwijzing naar de zorg verloopt wanneer deze ondersteuning onvoldoende blijkt te zijn en er een vermoeden ontstaat van E(E)D.

Het onderwijs heeft als taak goed lees- en spellingonderwijs te geven. Daar hoort bij dat lees- en spellingproblemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en dat er bij een achterstand intensieve begeleiding wordt geboden. Voor een beperkte groep leerlingen is goed onderwijs en intensivering van begeleiding ontoereikend en is behandeling door een zorgverlener wenselijk. De genoemde Leidraad beschrijft het proces van signalering en wanneer en hoe lang je intensievere begeleiding (ondersteuningsniveau 2 en 3) aanbiedt. De Handreiking voor invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 gaat dieper in op de inrichting van deze ondersteuningsniveaus in het onderwijs.

Belangrijke wijzigingen:
Protocol 3.0 spreekt voortaan van Ernstige Dyslexie (ED) in plaats van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). De criteria voor het vaststellen van Dyslexie zijn strenger geworden. Daarnaast is er een meer genuanceerde insteek bij comorbiditeit, wat het mogelijk maakt om een Dyslexietraject naast een GGZ-traject te laten lopen. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitgangspunten vanuit de Jeugdwet: centraal staat het kind en het werken vanuit één zorgplan.

b. Wanneer komt een leerling in aanmerking voor vergoede diagnostiek?

Het onderwijs en de gezondheidszorg dragen samen de verantwoordelijkheid voor het voorkomen en verminderen van lees- en spellingproblemen. Het onderwijs heeft tot taak er alles aan te doen om voor goed lees- en spellingonderwijs te zorgen. Daarbij hoort ook dat lees- en spellingproblemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en dat er bij een achterstand intensieve begeleiding wordt geboden.
Voor een beperkte groep is goed onderwijs en intensivering van begeleiding ontoereikend en is behandeling in de gezondheidszorg wenselijk. Leerlingen kunnen pas worden doorverwezen naar de zorg als er sprake is van didactische resistentie wat moet blijken uit een ernstige achterstand die blijft bestaan, ook na herhaalde interventies. Pas dan is het vermoeden van dyslexie voldoende onderbouwd en kan het dossier worden aangeleverd.

c. Hoe kun je aanvragen? 

Via de website van het RSV Breda kunnen scholen aanvragen voor vergoede diagnostiek ED via het systeem Teddy uploaden. Via de website https://teddy.rsvbreda.nl De link voor de handleiding tref je HIER aan.

 d. Downloads

Hieronder staan downloads die helpen bij het op een goede manier inrichten van hulp aan leerlingen met een vermoeden van ED en documenten die nodig zijn bij het indienen van een dossier. Het heeft de voorkeur om het leerlingdossier dyslexie 5.0 te gebruiken, maar de school is vrij in het gebruiken van schoolspecifieke formulieren mits ze voldoen aan de criteria die gelden vanaf 1 januari 2022.

Belangrijke documenten bij de aanvraag:

Overige informatie:

 

Informatie vanuit de verschillende gemeenten:

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.