a.

Inleiding

Vanaf 1 augustus 2015 bestaan de AB-diensten formeel niet meer, wat niet wil zeggen dat daarmee Flexinos en het KEC zijn verdwenen. Niets is minder waar.

Met ingang van dit schooljaar valt een groot deel van het personeel van de beide organisaties onder de aansturingsverantwoordelijkheid van het RSV Breda PO 30-03, omdat het samenwerkingsverband met de invoering van passend onderwijs de middelen heeft gekregen om de beschikbare expertise te behouden. Op basis van een overeenkomst tussen het RSV Breda en de betreffende schoolbesturen INOS en Driespan zijn de voormalige AB’ers werkzaam voor en in het samenwerkingsverband.

> meteen naar het formulier

b.

Hoe werkt het nu?

 Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft afspraken gemaakt omtrent de inzet van deze deskundigheid so 3 en 4 in het samenwerkingsverband. Concreet komt het er op neer dat het personeel vanuit het samenwerkingsverband kan worden ingezet voor de volgende taken:

- Ondersteuning in het voortraject bij de aanvraag van een arrangement in de zware ondersteuningsarrangementen, specifieke arrangementen of een toelaatbaarheidsverklaring

- Procesbegeleiding bij de uitvoering van het arrangement binnen de school. Ondersteuning bij de aanvraag van een verlenging van een arrangement in de zware ondersteuning of specifieke arrangement (indien het geen eenmalig arrangement is). Ondersteuning bij een schakelmoment, wanneer een leerling met een arrangement van PO naar VO gaat of een leerling vanuit het s(b)o naar het bao gaat of een peuter met een arrangement vanuit de voorschoolse voorziening in de basisschool moet landen.

Als school een deskundige vanuit de ondersteuningsorganisatie nodig heeft  kan zij  direct een aanvraag doen met behulp van het formulier dat hier op de website is geplaatst. Als dit formulier volledig wordt ingevuld,  wordt vanuit de ondersteuningsorganisatie iemand beschikbaar gesteld, in principe de contactpersoon van de school

c. 

Het formulier

Met het formulier op de website doet de school direct een aanvraag voor ondersteuning. Hierbij wordt wel van de veronderstelling uitgegaan dat de betreffende leerling in het interne ondersteuningsteam (IOT) is besproken en dat een gedragswetenschapper vooruitlopend op een eventuele aanvraag voor een arrangement of TLV heeft geparticipeerd en de aanvraag voor de inzet van de gewenste ondersteuning mede heeft onderbouwd.

De essentiële vraag die aan de inzet van de so3- en so4-medewerker kan worden gesteld is: Wat heeft deze leerling nodig om er voor te zorgen dat hij/zij de doelen die zijn opgenomen in het ontwikkelingsperspectief kan halen. Op welke manier kan de school deze ondersteuning het best passend voor deze leerling organiseren en welke ondersteuning (coachen leerkracht, informatieoverdracht, etc.) is daar eventueel op school voor nodig?

Tijdens het consultatieve overleg wordt vanuit de specifieke ervaringsdeskundigheid so 3 of 4 een belangrijk deel van het groeidocument in samenspraak inhoudelijk gevuld.

Bij het versturen van het formulier worden de namen van de betrokken intern begeleider(s) en de gedragswetenschapper ingevuld. Als de medewerker van de ondersteuningsorganisatie de school bezoekt heeft hij/zij een geprinte versie van het formulier bij zich zodat het door de intern begeleider kan worden ondertekend. Op deze wijze wordt snelheid in de procedure behouden, zonder afbreuk te doen aan zorgvuldigheid.

> naar het formulier

 

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.