a. 

Inleiding

Het missie- en visiedocument vormt de basis voor de inspanningen van de gezamenlijke besturen in de regio. De visie geeft richting aan het handelen, het is de toetssteen bij ontwikkeling en innovatie. De visie verbindt, inspireert en motiveert.

De visie onderscheidt de regio PO 30-03 van andere samenwerkingsverbanden passend onderwijs. We beschrijven de visie op basis van een aantal kernwaarden. Daarbij geven we aan welke uitgangspunten we daar binnen ons samenwerkingsverband bij willen hanteren

b. 

Missie en visie

Missie

Samenwerkingsverband PO 30-03 en de daarin participerende schoolbesturen streven naar goede onderwijskansen en doen daarbij recht aan de onderwijsbehoeften van ieder individueel kind in de regio.

Deze opdracht vraagt om een visie op leren en educatie die recht doet aan elk individueel kind, zodanig dat aan alle pupillen van de doelgroep de onderwijskansen worden geboden om zichzelf zo goed mogelijk te ontplooien binnen de sociaal-maatschappelijk context en creatief-opbouwend bij te kunnen dragen aan de samenleving.

De kinderen waar we voor staan - leerlingen van 4 t/m 14 jaar - zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. De verschillen in sekse, sociaal-culturele, economische en etnische achtergrond van de leerlingen spelen een rol binnen het onderwijs. Bovendien bestaan er tussen leerlingen onderling ook op cognitief, psychisch en fysiek niveau vele verschillen.

Het is aan de diverse onderwijsinstellingen in de regio van het samenwerkingsverband om te zorgen voor een zodanige inrichting van het onderwijs dat recht wordt gedaan aan die verschillen.

Visie

Als afzonderlijke school en/of bestuur is het onmogelijk om bovenstaande missie alleen te volbrengen. Een dekkend aanbod van onderwijs en onderwijsondersteuning zoals bedoeld in de wetgeving Passend onderwijs dat recht doet aan de leerbehoeften van elk kind en rekening houdt met individuele leerattituden, moeten we met elkaar vormgeven. Daarin ligt fundamenteel de bestaansgrond van het samenwerkingsverband.

Passend onderwijs is een arrangement dat voldoet aan de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling, zodanig dat deze wordt aangesproken en uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen om zo goed en gelukkig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.

 c.

Kernwaarden

Handelen gericht op het realiseren van de missie van samenwerkingsverband 30-03 is gebaseerd op solidariteit, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Solidariteit is ons uitgangspunt bij het realiseren van de gezamenlijke missie en visie. We willen passend onderwijs aanbieden in een sfeer van vertrouwen en samenwerking. Dat geldt voor de besturen van diverse onderwijssectoren, voor alle instellingen van regulier basisonderwijs (basisondersteuning), speciaal basisonderwijs (lichte ondersteuning) en voor alle categorieën speciaal onderwijs, meer specifiek voor het speciaal onderwijs van cluster 3 en 4 (zware ondersteuning), maar ook voor de partners in de (jeugd)zorg.

De gemeenten zijn hierbij medeverantwoordelijk, in hun relatie tot de ketenpartners (AWBZ, WMO, CJG, etc.). Schoolbesturen hebben zorgplicht op basis van de wetgeving Passend onderwijs. Gemeenten hebben zorgplicht op het gebied van de Jeugdzorg.

 d.

Uitgangspunten en ambities:

De besturen en scholen die deelnemen aan het samenwerkingsverband werken transparant en resultaatgericht. Zij streven er naar het continuüm van onderwijsondersteuning zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten, met beperking van de planlast en bureaucratie.  Bij interventies gericht op ontwikkeling en verbetering van de ondersteuning ligt de focus op inhoudelijke en onderwijskundige aspecten. 

Zo wil het samenwerkingsverband op termijn een hoger niveau van basisondersteuning realiseren, met daarbij een solide fundament van voorzieningen, afspraken en (nood)procedures.

Tevens is er ruimte voor lokale oplossingen die aansluiten bij de huidige. Binnen het samenwerkingsverband PO 30-03 is afspreken tevens aanspreken. Binnen de kaders van het geheel is ruimte voor lokale oplossingen. De samenwerking in de leerlingenondersteuning die reeds is opgebouwd kan daarbij functioneel worden benut.

 e.

Kwaliteit en kwaliteitszorg:

Elke school voor regulier basisonderwijs, sbo en so realiseert minimaal de basisondersteuning zoals die in samenwerkingsverband 30-03 voor de regio is overeengekomen. De basisondersteuning dient te voldoen aan de wettelijke toetsing.

Adequaat opgeleide leerkrachten beschikken over de vaardigheden om minimaal die basisondersteuning vorm te geven. De scholen beschikken daarbij over een kwalitatief en kwantitatief toereikende huisvesting. Deze basisondersteuning realiseren de scholen zoveel als mogelijk thuisnabij. De speciale scholen hebben de opdracht om aansluitend extra onderwijsondersteuning aan te bieden. Zij doen dit vraag gestuurd.

 f.

Dekkend netwerk van onderwijsondersteuning:

De schoolbesturen die samenwerken, organiseren gezamenlijk een dekkend continuüm van onderwijsondersteuning en geven daar vorm en inhoud aan. Er is daarbij sprake van een flexibele, efficiënte en effectieve (vraag gestuurde) inrichting van de onderwijsondersteuning.

Samenwerkingsverband PO 30-03 biedt de onderwijsondersteuning zoals gerealiseerd door bao-, sbo- en so-scholen zoveel als mogelijk thuisnabij aan en indien nodig maakt het samenwerkingsverband gebruik van expertise van buiten de regio.

In het continuüm van onderwijsondersteuning krijgen alle so-clusters een plek, omdat leerlingen van alle so-clusters deze  scholen bezoeken. Voor wat betreft de so-clusters 1 en 2 financieren we dit echter niet vanuit het samenwerkingsverband PO 30-03 maar worden er afspraken gemaakt over de inzet van middelen tussen de aanbieders en de afnemers.

 g.

Toeleiding en toewijzing:

Toeleiding en toewijzing van onderwijsondersteuning geschiedt handelingsgericht op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. We streven ernaar om in constructief overleg met ouders/verzorgers te zoeken naar de beste oplossing. Daarbij speelt zowel de ondersteuningsbehoefte als het ‘geregisseerde’ aanbod een rol. Dit alles binnen de (financiële) begrenzingen en mogelijkheden. Effectiviteit en efficiëntie kunnen daarbij een rol spelen.

 h.

Rol van ouders/verzorgers:

De scholen van samenwerkingsverband PO 30-03 richten zich op de unieke eigenschappen, interesses en mogelijkheden van iedere leerling. Ook als er sprake is van extra ondersteuningsbehoeften gaan we uit van de mogelijkheden en de sterke kanten van leerlingen. Ouders/verzorgers zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden en talenten van hun kind. Daarom hebben zij niet alleen vertrouwen in de capaciteiten en mogelijkheden van het kind zelf, maar ook in hun eigen mogelijkheden om het beste uit hun kind te halen.

Op basis van dit vertrouwen werken de scholen van samenwerkingsverband PO 30-03 actief samen met ouders/verzorgers. Zij zien ouders/verzorgers als hun belangrijkste samenwerkingspartners. Ouders/verzorgers hebben bij het realiseren van passend onderwijs een wezenlijk andere rol dan de overige ketenpartners. In de samenwerking tussen leerling en school vormen ouders/verzorgers de derde partij in de ´gouden driehoek´. Aan het vertrouwen in de mogelijkheden van leerlingen en de deskundigheid van ouders/verzorgers ontleent samenwerkingsverband PO 30-03 de ambitie om ouders/verzorgers zoveel mogelijk te betrekken bij het onderwijs en de extra onderwijsondersteuning.

 i.

Elk kind moet alle kansen krijgen:

Scholen zetten zich in om tegemoet komen aan verschillen tussen kinderen. Ze verzorgen passend onderwijs. Diversiteit en flexibiliteit: Er bestaat een grote diversiteit binnen het aanbod van (extra) ondersteuning.

Het samenwerkingsverband stimuleert initiatieven c.q. tussenvoorzieningen om te komen tot flexibilisering van ondersteuningsvormen binnen het aanbod. De kwaliteit van de het onderwijscontinuüm is daarbij leidend.

 j.

Tijdpad:

De wet passend onderwijs is van oktober 2012. In feite is het niet één wet die in werking treedt, maar de aanpassing van een aantal onderwijswetten. Die aanpassingen zijn van kracht geworden per 1 augustus 2014. Dat is daarmee de formele ingangsdatum van 'passend onderwijs'.  Op die datum is de zorgplicht ingevoerd, de landelijke indicatiestelling vervalt.

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het primair onderwijs.