De Jaarstukken 2016 zijn op 29 mei 2017 vastgesteld in het bestuur. Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.

Het bestuursverslag en de jaarrekening staan online in onze documentenbibliotheek. 

Het RSV Breda eo is een regionaal samenwerkingsverband 'passend onderwijs'. Binnen het RSV Breda eo overleggen de schoolbesturen in de regio Breda over het aanbod aan ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben.

  • Het RSV Breda eo stimuleert kennisuitwisseling tussen de scholen.
  • De scholen van het RSV Breda eo spreken samen af welke “basisondersteuning” op iedere school  aanwezig is.
  • Het RSV Breda eo heeft een reboundlocatie en een plusvoorziening (observatieklas) die een tijdelijke plaats geven aan leerlingen  voor wie het  ondersteuningsaanbod op de eigen school niet toereikend is.
  • Het RSV Breda eo geeft toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs en voor het praktijkonderwijs af. Een dergelijke TLV is noodzakelijk om ingeschreven te kunnen worden op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, resp. een school voor praktijkonderwijs.
  • Om de toegewezen taken uit te kunnen voeren ontvangt het RSV Breda eo jaarlijks een budget van het Ministerie van OCW. Dit wordt het regionale ondersteuningsbudget genoemd. Dit ondersteuningsbudget is bestemd voor leerlingen op door het Rijk bekostigde scholen. Particuliere scholen kunnen geen aanspraak maken op (een deel van) dit budget.

 

Bij de overplaatsing van een leerling naar een andere school wordt informatie overgedragen via het 'overdrachtformulier VO-VO' indien er geen extra ondersteuning nodig is. Is dat wel het geval dan wordt de informatie overgedragen via het 'groeidocument'.

overdrachtformulier VO-VO

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs.