Het "Ondersteuningsplan 2018-2022" beschrijft het beleid van het RSV Breda eo in de planperiode 2018-2022. Dit is de tweede planperiode na de invoering van 'passend onderwijs' per 1 augustus 2014. Dit ondersteuningsplan is daarmee de opvolger van het Ondersteuningsplan 2014-2018 en de revisie ervan een jaar later (2015-2018); inclusief de aanvulling daarop van december 2015 aangaande de inpassing van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). In oktober 2019 is een addendum bij het Ondersteuningsplan vastgesteld. De bijlagen 5 en 6 van het oorspronkelijke Ondersteuningsplan zijn vervangen.

Ondersteuningsplan 2018-2022

Addendum bij het Ondersteuningsplan (oktober 2019)

Bijlage 1: overzicht bevoegde gezagen

Bijlage 2: De scholen van RSV Breda eo (zie ook de profielen elders op deze site)

Bijlage 3: Criteria lwoo en pro

Bijlage 4: De basisondersteuning

Bijlage 5: Protocol Toewijzingen (oktober 2019)

Bijlage 6: Kwaliteitszorg: een taak voor allen. (oktober 2019)

Bijlage 7: Bezwarenprocedure

Bijlage 8: Klachtenprocedure

Bijlage 9: Privacy-reglement verwerking persoonsgegevens

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs.