Indien een leerling extra ondersteuning nodig heeft die het reguliere onderwijs niet kan bieden, dan is er de mogelijkheid om die ondersteuning te ontvangen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Om toegelaten te kunnen worden tot het (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Door de afgifte van een dergelijke toelaatbaarheidsverklaring (tlv) bevestigt het samenwerkingsverband dat de betreffende leerling noodzakelijk aangewezen is op (voortgezet) speciaal onderwijs. Een leerling kan zich dan aanmelden bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Een tlv geeft niet automatisch recht op plaatsing op die school. Over de toelating zelf beslist het bevoegd gezag van de school.
Het RSV Breda eo kan een tlv afgeven voor scholen die vallen onder de clusters 3 en 4 in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor de clusters 1 en 2 geldt een eigen regeling. Voor deze clusters kan rechtstreeks aangemeld worden bij de betreffende instellingen.

Per 1 augustus  2014 is bij wet geregeld dat de schoolbesturen in een regio er gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn dat er voor iedere leerling die woont in de betreffende regio er ook een geschikte onderwijsplaats beschikbaar is. Zij zijn verplicht gezamenlijk een samenwerkingsverband passend onderwijs in te richten en daarin gezamenlijk af te spreken hoe ze die passende plaats mogelijk maken. In onze regio is dat samenwerkingsverbnd het RSV Breda eo. De schoolbesturen hebben zorgplicht. Dat wil zeggen dat als een leerling zich aanmeldt op een school, dat de school zich inspant om die gevraagde extra ondersteuning toch te realiseren. Lukt dat de school van aanmelding niet, dan moet die school er voor zorgen dat er op een andere school wel een plaats beschikbaar is die passend is. Deze zorgplicht is alleen van toepassing bij de leerlingen voor wie extra ondersteuning nodig is, boven op de basisondersteuning die iedere school al levert. Van ouders wordt verwacht dat de extra ondersteuningsbehoefte bij aanmelding wordt aangegeven.

 

ZAT staat voor Zorg- en AdviesTeam. Het ZAT voert multidisciplinair overleg met vertegenwoordigers uit onderwijs en jeugdgezondheidszorg. Door samen te werken zijn zij in staat om de jongere en de ouders/verzorgers te ondersteunen.
Iedere school uit het RSV Breda eo beschikt over een Zorg- en Advies Team, de samenstelling ervan kan wisselend zijn. In ieder geval is de ondersteuningscoördinator van de school een prominent lid van het ZAT. De ondersteuningscoördinator heeft het overzicht over de leerlingen die extra ondersteuning behoeven en overlegt daarover – na toestemming van de ouders -  met externe partijen.

Als een school voor vmbo aan kan tonen dat een leerling met een leerachterstand ten opzichte van een gemiddelde groep 8 leerling is toegelaten, dan kan die school onder bepaalde voorwaarden een zogenaamde 'aanwijzing lwoo' aanvragen bij het samenwerkingsverband. Deze 'aanwijzing lwoo' blijft de gehele schoolloopbaan geldig. De school ontvangt per jaar een extra budget dat naar inzicht van de school ingezet kan worden om de geconstateerde leerachterstand te verminderen. Dat kan voor een leerling individueel worden ingezet, maar kan ook collectief worden ingezet, bijvoorbeeld voor klassenverkleining. Het is dus geen leerlinggebonden budget. Een 'aanwijzing lwoo'  kan alleen door een school voor voortgezet onderwijs met vmbo worden aangevraagd.

Nee, de aanvraag voor een arrangement voor extra ondersteuning gaat uit van de school voor voortgezet onderwijs. Bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs wordt de eventuele ondersteuningsvraag in kaart gebracht, waarbij de school voor voortgezet onderwijs er van uitgaat dat alle informatie via het overstapdossier of groeidocument bij aanmelding wordt doorgegeven aan de nieuwe school. 

De aanmelding voor het voortgezet onderwijs verloopt niet via het regionale samenwerkingsverband, maar rechtstreeks bij de school zelf via een aanmeldformulier. Nadat het ondertekende formulier door de school voor voortgezet onderwijs is ontvangen start de toelatingsprocedure. Meer informatie daarover via de website van de betreffende school of verkrijgbaar tijdens de jaarlijkse Open Dag.

 

Nieuwsbrief inschrijving

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.